60 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021

               60 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021

               60 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021

               60 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021

               60 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021

                55 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021

                60 x 80 cm , Plastik auf Holz , 2021